Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

O PROJEKCIE

01

Twój Lepszy 
start

Projekt „Twój lepszy start na mazowieckim rynku pracy" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie Zawodowe. Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. -31.12.2018 r.
Wartość projektu: 794 843,40 PLN
Wartość dofinansowania: 635 874,72 PLN

02

Cel
projektu

Celem głównym projektu jest doskonalenie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy dzięki wzrostowi umiejętności zawodowych 80 uczniów (77M i 3K) i 8 nauczycieli (6M i 2K) w Technikum nr 7 w ZS im. inż. S. Wysockiego w Warszawie poprzez wysokiej jakości kursy i szkolenia zawodowe, staże dla uczniów oraz doposażenie pracowni.

03

Kto weźmie
udział?

W projekcie wezmą udział uczniowie klas o profilach elektryka, mechatronika, logistyka, spedycja, OZE oraz nauczyciele, którzy dzięki kursom podniosą poziom wiedzy oraz uzyskają kompetencje w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem.

04

Jakość 
Kształcenia

W ramach projektu zapewniamy podniesienie jakości kształcenia zawodowego w wyniku doposażenia pracowni, wzrost wiedzy i kompetencji, wzrost wiedzy i kwalifikacji zawodowych, nabycie przez 64 uczniów doświadczenia zawodowego i wiedzy nt. rynku pracy poprzez udział w stażach u pracodawców.  

AKTUALNOŚCI

Do pobrania:

Harmonogram szkolenia: Systemy zasilania trakcji szynowych - grupa 2/SZTS/2019

Harmonogram szkolenia: Szkolenie Operator Wózka Widłowego - grupa 2/WW/2019

Harmonogram szkolenia: Systemy Zasilania Trakcji Szynowej - grupa 1/SZTS/2019

Harmonogram szkolenia OZE: moduł 1 – systemy fotowoltaiczne - grupa 1/SF/2019

Harmonogram szkolenia Kompensacja mocy biernej 27-30.04.2019  >>

Harmonogram projektowanie i budowa farm fotowoltaicznych 05-08.04.2019 r. >>

Harmonogram szkolenia modelowanie i obsługa drukarki 3D 23-25.03.2019 r. >>

Harmonogram czasowy Operator wózka widłowego 08-30.11.2018 r. >>

REKRUTACJA

Kto może wziąć udział w Projekcie? 
W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które uczą się lub pracują na ternie województwa mazowieckiego:

 • 80 uczniów (77M i 3K) z Technikum nr 7 w ZS im. inż. S. Wysockiego w Warszawie, klasy: technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechatronik, technik logistyk, technik spedytor,
 • 8 nauczycieli kształcenia zawodowego (6M i 2K) z Technikum nr 7 w ZS im. inż. S. Wysockiego w Warszawie.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria. Szczególnie mocno zachęcamy do rekrutacji kobiety, osoby niepełnosprawne oraz uczniów z najwyższą średnią.

Jak zgłosić się na szkolenie? 
Formularz rekrutacyjny należy przesyłać mailem pod adres: lepszy.start@crse.org.pl lub zgłosić się osobiście do Biura Projektu przy ul. Szczęśliwickiej 56, 02-353 Warszawa. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 887-788-120 lub poprzez kontakt mailowy: lepszy.start@crse.org.pl.

DOKUMENTY

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobligowane są do wypełnienia oraz przesłania formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: lepszy.start@crse.org.pl.

Złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 
 • Formularz zgłoszeniowy 
 • Ankieta preferencji i potrzeb ucznia
 • Ankieta preferencji i potrzeb nauczyciela
 • Zaświadczenie o posiadaniu statusu ucznia oraz uzyskanej średniej w nauce
 • Zaświadczenie nt. miejsca pracy nauczyciela
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów
 • Deklaracja uczestnictwa w Projekcie    

Dodatkowo podczas rekrutacji Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę projektu przedkłada:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) 

HARMONOGRAMY

02.11.2018

HARMONOGRAM SZKOLENIA „OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO”
Termin szkolenia: 08-30.11.2018 r.
Plik do pobrania

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie szkoła.pdf

Zal. nr 1 Formularz zgłoszeniowy po 02.08.2018r. - szkoła.pdf

Zal. nr 2 Ankieta preferencji i potrzeb ucznia szkoła.pdf

Zal. nr 3 Ankieta preferencji i potrzeb nauczyciela szkoła.pdf

Zal. nr 4 Zaświadczenie o posiadaniu statusu ucznia oraz uzyskanej średniej w nauce szkoła.pdf

Zal. nr 5 Zaświadczenie nt. miejsca pracy nauczyciela szkoła.pdf

Zal. nr 6 Oświadczenie uczestnika Projektu szkoła na stronę.pdf

Zal. nr 7 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów szkoła.pdf

Zal. nr 8 Deklaracja uczestnictwa szkoła.pdf

O nas

      Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego to organizacja, która działa na rynku szkoleniowo-doradczym od 2000 roku, jest jedną z czołowych instytucji z obszaru Polski południowo-wschodniej w zakresie realizacji projektów szkoleniowych oraz pozyskiwania funduszy unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne. O profesjonalizmie stowarzyszenia świadczą setki zadowolonych klientów. CRSE jako jedna z nielicznych organizacji w kraju otrzymała nagrodę GOLDEN STAR bezpośrednio od Komisji Europejskiej w Brukseli za najwyższą jakość realizowanych działań szkoleniowo-doradczych. Główne obszary działalności CRSE to realizacja szkoleń, w tym głównie z zakresu odnawialnych źródeł energii, realizacja usług doradczych dla przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków unijnych, współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, realizacja własnych projektów szkoleniowych.  

Efekty naszej pracy:

      Przeszkoliliśmy ponad 10 000 osób

Zakończyliśmy z powodzeniem realizację kilkudziesięciu projektów, szkoleniowych UE, pozyskaliśmy dotacje szkoleniowe UE dla Klientów i projekty własne na kwotę przekraczającą 100 000 000 PLN, pozyskanie dotacji inwestycyjnych UE dla Klientów indywidualnych na kwotę przekraczającą 95 000 000 PLN.

Główne cele

Do naszych głównych celów działalności zaliczamy wspieranie przedsiębiorstw poprzez świadczenie na ich rzecz profesjonalnych usług, gwarantujących rozwój i umocnienie pozycji konkurencyjnej na krajowych i zagranicznych rynkach. Nasz zespół to doświadczeni i skuteczni fachowcy, którzy swoją wiedzą i rzetelnością przynoszą pełny sukces podejmowanym przedsięwzięciom.

Kontakt

BIURO PROJEKTU

ul. Szczęśliwicka 56, 02-353 Warszawa

+48  887-788-120

lepszy.start@crse.org.pl 
 www.lepszystart.net